CHALLENGE ->> ZASADY |

Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

Challenge - osoby kontaktowe, e-mail:

CHALLENGE - zasady rozgrywania spotkań:

1. Rozgrywki Challenge przeznaczone są dla tenisistów - amatorów.

2. Przez amatora rozumie się: a) zawodnika, który nigdy nie był sklasyfikowany na listach Polskiego Związku Tenisowego b) zawodników, którzy odbyli tzw. karencję. W przypadku osób sklasyfikowanych na listach PZT w kategoriach do lat 16-tu okres karencji wynosi 5 lat. W kategoriach powyżej lat 16-tu okres karencji wynosi 10 lat. Okres karencji liczony jest od ostatniego sezonu, w którym dana osoba była sklasyfikowana.

3. Celem rozgrywek jest propaganda tenisa oraz możliwość sprawdzenia się w sportowej rywalizacji.

4. Zawody "Challenge" trwają od 01.05.2012 do 30.09.2012 na sochaczewskich kortach przy ul. Warszawskiej.

5. Zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej rywalizują "krok po kroku". System ten polega na tym, że tenisista z listy może wyzwać na mecz jednego z czterech poprzedzających go zawodników. Jeśli zwycięży, zajmuje na liście miejsce pokonanego, przesuwając go i ewentualnie następnych zawodników o 1 miejsce niżej. W przypadku porażki tenisisty wyzywającego, układ listy pozostaje bez zmian.

6. Pierwsza lista klasyfikacyjna obowiązując od 01.05.2012r. Ustalona zostaje na podstawie listy klasyfikacyjnej po Wielkanocnym Turnieju Tenisowym. Zapisy do rozgrywek trwają do 28.04.2012. Osoby niebiorące udziału w Wielkanocnym Turnieju Tenisowym dopisywane są do listy po osobach grających w turnieju według kolejności zgłoszeń. Zapisy po 28.04.2012. możliwe są do 29.07.2012. Osoby zgłaszające się w tym czasie wpisane są na kolejną listę obowiązującą od poniedziałku i zaczynają rywalizację od ostatniego miejsca. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rozgrywkach jest spełnienie punktu 1. oraz opłacenie składki członkowskiej na cały sezon.

7. Na kortach zostaje wywieszona lista zawierająca aktualną klasyfikację Challange, kontakt do zawodników oraz listę wyzwań, gdzie wpisuje się w odpowiednich rubrykach nazwisko zawodnika wyzywającego, wyzwanego oraz datę wyzwania. Na osobnej liście wpisuje się wynik meczu i datę jego rozegrania.

8.Mecze toczone są do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 6:6 w gemach rozgrywany jest tiebreak. Przy wyniku 1:1 setach, jako set decydujący grany jest jest match-tiebreak (tiebreak do 10-ciu wygranych punktów). Rozegranie seta decydującego w innym systemie niż określony regulaminem skutkuje zweryfikowaniem wyniku jako nierozegrane.

9. W przypadku wygranej zawodnika niżej sklasyfikowanego przesuwa się on na miejsce gracza wyżej sklasyfikowanego, które zajmował w chwili wywołania meczu, a pokonany spada o jedną lokatę w dół. Jeśli zaś wygra zawodnik wyżej sklasyfikowany, obie osoby pozostają na tych samych pozycjach. To znaczy, gdy w tym samym tygodniu np.: zawodnik z miejsca nr 5 wygra z osobą z miejsca nr 1, a w kolejnym spotkaniu (w tym samym tygodniu) przegra z zawodnikiem z miejsca nr 9 to na nowej liście osoba zajmując miejsce nr 5 zajmuje pozycję nr 1, dotychczasowy lider rankingu spada o jedną pozycję, zaś osoba z miejsca nr 9 awansuje na pozycję nr 5, czyli miejsce które zajmował przeciwnik w chwili wymówienia spotkania, ponieważ wywołując przeciwnika maksymalnie o 4 pozycje wyżej, nie można awansować dalej niż o 4 miejsca, bez względu na przebieg innych gier. Natomiast gdy osoba z miejsca nr 1 przegra wpierw z osobą z pozycji nr 3, a później z nr 4 to w takim wypadku decyduje kolejność rozgrywanych spotkań, czyli na nowej liście gracz z miejsca nr 3 jest na pozycji nr 1, gracz z miejsca nr 4 na pozycji nr 2, a dotychczasowy lider na miejscu nr 3.

10. Wyniki będą wpisywane najpóźniej z 24h opóźnieniem od daty rozegrania meczu na stronie Sochaczewskiego Towarzystwa Tenisowego, zaś lista zaktualizowana na podstawie, której uczestnicy umawiają się na spotkania jest w każdą niedzielę i obowiązuje do następnej niedzieli włącznie.

11. Osoba wymawiająca mecz zawodnikowi zajmującemu wyższą pozycję, wpisuje to z dokładną datą na tablicy na kortach oraz niezwłocznie informuje zawodnika zajmującego wyższą pozycję, iż został wyzwany na mecz.

12. Każdy zawodnik może wymówić mecz osobie zajmującej maksymalnie cztery pozycje wyżej od niego.

13. Zawodnik wyzwany powinien w ciągu 2 dni od daty wymówienia spotkania skontaktować się z zawodnikiem wymawiającym mecz, by wspólnie ustalić termin jego rozegrania co powinno nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia wymówienia spotkania. Odmowa gry w przewidzianym w regulaminie terminie powoduje zweryfikowanie wyniku meczu jako walkower na korzyść wyzywającego.

14. W przypadku nie rozegrania spotkania z powodu złych warunków atmosferycznych, stanu kortów lub nagłych wypadków losowych nie skutkuje to weryfikacją wyniku jako walkower na korzyść wyzywającego.

15. Każdy zawodnik w jednym tygodniu może być wyzwany na pojedynek maksymalnie 1 raz każde kolejne wymówienie na mecz w tym samym tygodniu musi odbyć się za zgodą gracza wyzwanego.

16. Zawodnicy umawiają się na mecze na podstawie aktualnej listy do czasu następnej aktualizacji. Nie można umawiać się na spotkania z wyprzedzeniem 2, 3 tygodniowym.

17. Każdy z zawodników ma prawo zgłosić swoją dłuższą nieobecność / kontuzję korzystając z tzw. urlopu. Okres urlopu nie może wynieść dłużej niż 14 dni i nie można korzystać z niego częściej niż raz w miesiącu. W tym czasie nie można wymawiać pojedynków zawodnikowi urlopowanemu. Korzystanie z urlopu powinno być wpisane na listę wymówionych spotkań. W rubryce "kto wymawia mecz" wpisujemy swoje imię i nazwisko, w rubryce "komu" piszemy URLOP, a w rubryce "data" wpisujemy dokładny okres trwania. Wzięcie urlopu należy zgłosić Sebastianowi Poświacie pod numer 509 951 181. Zawodnik będący na urlopie ma obowiązek rozegrania spotkań umówionych przed jego wzięciem.

18. Z każdym zawodnikiem w przeciągu miesiąc można rozegrać mecz i rewanż. W przypadku rozegrania w ciągu miesiąca ze wszystkimi 4 zawodnikami meczu i rewanżu i nie wygrywania żadnego ze spotkań, przy jednoczesnym zajmowaniu ciągle tej samej pozycji na liście, można w tym samym miesiącu rozegrać kolejny mecz i rewanż z którymś zawodników spośród 4 będących wyżej w klasyfikacji.

19.Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnienia na spotkanie co najmniej 3 piłek, tej samej firmy, takiej samej jakości. Powinny być to piłki ogólnie znanych firm posiadający certyfikat ITF z dobrze widocznym napisem. Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj gracze zgodzą się na to przed meczem.

20. Tenisista, który w przeciągu 1 miesiąca nie rozegra dwóch meczów, zostaje przesunięty na koniec listy. Jeżeli taka sytuacja powtórzy się w kolejnym miesiącu zostaje skreślony z listy uczestników.

21. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziego zgodnie z zasadą: „każdy sędziuje po swoje stronie”, dlatego szczególnie ważne, aby były rozgrywane zgodnie z zasadami "fair play". Toczone są do dwóch wygranych setów (przy 6:6 w gemach, tiebreak) przy 1:1 w setach match tiebreak (do dziesięciu punktów). Zagranie seta decydującego w innej formule skutkuje zweryfikowaniem wyniku spotkania, jako nierozegrane. Po zakończonym meczu zawodnik wygrany wpisuje jego wynik na tablice oraz jednocześnie wysyła smsem do Sebastiana Poświaty pod numer 509 951 181

22. Rozgrywki Challenger wprowadzone zostały w celu urozmaicenia "życia tenisowego" na sochaczewskich kortach. Każda osoba przystępując do rozgrywek zgadza się z ich regulaminem i zobowiązuje się do bezsprzecznego przestrzegania.

23. Pozostałe kwestie zostały ujęte w szczegółowym regulaminie znajdującym się na stronie www.tenissochaczew.pl Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. Przypadki wykraczające poza regulamin należy zgłaszać organizatorom celem ich rozstrzygnięcia.

24. Osobami odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek są Sebastian Poświata i Rafał Skrobosz.

Szczegółowy regulamin

Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

www.stronatenisowa.pl